วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนอ่าน

                     
กิจกรรมขั้นนำ
            นักเรียนดูแผนภูมิสระอาที่ครูติดไว้บนกระดาน   ทบทวนเกี่ยวกับสระอะโดยการออกเสียงตามครูช้าๆ   ครูออกเสียงให้ชัดเจน   ขณะที่ออกเสียงครูใช้ไม้ชี้ตัวสระที่อ่าน          ทุกครั้งเพื่อให้นักเรียนได้จำได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ขั้นสอน  ใช้รูปแบบการสอน   :   การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย
กิจกรรม
      ขั้นที่ ๑   ขั้นเตรียมการ
๑.   นักเรียนดูบัตรคำสระอะบนกระดาน   อ่านออกเสียงสระอะตามครูพร้อมกัน     ทั้งชั้น   และสุ่มนักเรียนออกเสียงทีละคน   จนนักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง
๒.   นักเรียนรับบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  เรื่อง  สระอะปิติ    ซึ่งประกอบด้วยกรอบความรู้ดังนี้
            -   กรอบที่ ๑   การอ่านเป็นคำ
            -   กรอบที่ ๒   การอ่านประโยค
            -   กรอบที่ ๓   การอ่านแจกรูปสะกดคำ
            -   กรอบที่ ๔   การสร้างคำใหม่
            -   กรอบที่ ๕   การแต่งประโยค
      ขั้นที่ ๒   ขั้นเสนอตัวอย่าง 
      ๑.   นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนใน  กรอบที่ ๑  การอ่านเป็นคำ   และกรอบที่ ๒  การอ่านประโยค  
      ๒.   ครูอ่านคำที่ประสมด้วยสระอะให้นักเรียนฟัง   และนักเรียนออกเสียงตาม
      ๓.   ครูอ่านประโยคที่มีสระอะประสมให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนอ่านตาม 
      ๔.   สุ่มนักเรียนลุกขึ้นออกเสียงจนนักเรียนสามารถอ่านประโยคตามได้อย่างถูกต้อง
            ๕.   ครูให้ข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับสระอะ   ดังนี้
                  -   ออกเสียง  อะ
                  -   เป็นสระเสียงเดี่ยวมีเสียงสั้น   เขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้น
                        -   พยัญชนะ                                  
            ๖.   นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปในกรอบที่ 3   การอ่านแจกรูปสะกดคำ เพิ่มเติม   โดยครูอ่านให้นักเรียนฟังและให้นักเรียนดูตามไปเรื่อยๆทีละหน้า   เช่น
                        -   มานะ   อ่านว่า   มอ อา มา   นอ อะ นะ     มานะ
                        -   มะระ   อ่านว่า   มอ อะ มะ   รอ อะ ระ      มะระ
      ๗.   นักเรียนสร้างคำใหม่โดยใช้สระอะให้มากที่สุด   ครูสุ่มนักเรียนขึ้นบอกคำใหม่ที่นักเรียนได้สร้างขึ้น   และเขียนบันทึกไว้บนกระดาน
      ๘.   ครูให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำใหม่บนกระดาน   และปฏิบัติกิจกรรมและตอบคำถามในบทเรียนสำเร็จรูป
      ขั้นที่ ๓   ขั้นเปรียบเทียบ
      ๑.   สุ่มนักเรียนลุกขึ้นอ่านประโยคของตัวเอง   ครูบันทึกประโยคนั้นไว้     บนกระดาน 
      ๒.   นักเรียนเปรียบเทียบประโยคใหม่บนกระดานว่า  มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง   และให้นักเรียนในห้องเรียนร่วมกันเสนอประโยคเพิ่มเติม   หรือต่อเติมประโยคเดิมที่มีอยู่
      ๓.   นักเรียนศึกษาบทเรียนสำเร็จรูปในกรอบที่ ๔  การสร้างคำ  และกรอบที่ ๕  การแต่งประโยค   ตัวอย่างประโยค เช่น   มานะ มี หู    หู  ,   มานะ ถู อะไร  เป็นต้น
ขั้นที่     ขั้นสรุปกฎเกณฑ์
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา  เรื่อง   สระอะ   อีกครั้ง   และสุ่มนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้รับเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจที่ตรงกัน
ขั้นที่     ขั้นประเมินผล
นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนในบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เล่มที่ ๖   เรื่อง   สระอะ  ปิติ   ก่อนทำครูอ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วให้ทำแบบทดสอบได้


ขั้นสรุป   
กิจกรรม
            นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมบันทึกช่วยจำในบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  เล่มที่      ในหัวข้อต่อไปนี้
            ๑.   ให้นักเรียนทำกิจกรรมบันทึกช่วยจำ
            ๒.   ให้นักเรียนทำกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้
            ๓.   ให้นักเรียนทำกิจกรรมมุ่งสู่ทักษะกระบวนการคิด
            ๔.   ให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกิจนิสัยแบบพอเพียง
สื่อ / นวัตกรรม / แหล่งเรียนรู้ 
๑.   บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  เรื่อง  สระอะ  ปิติ
            -   กรอบที่ ๑   การอ่านเป็นคำ
            -   กรอบที่ ๒   การอ่านประโยค
            -   กรอบที่ ๓   การอ่านแจกรูปสะกดคำ
            -   กรอบที่ ๔   การสร้างคำใหม่
            -   กรอบที่ ๕   การแต่งประโยค
๒.   แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
.   บัตรสระอุ  และสระอำ
.   ห้องสมุด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการวัด 
ด้านความรู้ความเข้าใจ วัดโดยการทดสอบความรู้
ด้านทักษะกระบวนการ  วัดโดยการตรวจผลงาน
ด้านเจตคติ   วัดโดยการสังเกตพฤติกรรม
เครื่องมือที่ใช้วัด
ด้านความรู้ความเข้าใจ  ใช้แบบทดสอบความรู้ก่อน หลังเรียน
ด้านทักษะกระบวนการ  ใช้แบบบันทึกการตรวจผลงานนักเรียน
ด้านเจตคติ ใช้แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน

ประเด็นที่จะวัดและประเมิน
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
            -    การอ่านพยัญชนะและสระอะ
            -    การเขียนพยัญชนะและสระอะ
            -    การอ่านคำที่ประสมด้วยสระอะ
-    การเขียนคำที่ประสมด้วยสระอะ
-   การสะกดคำแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระอะ
ด้านทักษะกระบวนการ 
 -    การนำทักษะทางภาษามาสร้างคำใหม่
 -    การแต่งประโยคจากคำใหม่
             -    การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
             -    ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
             -   การสร้างองค์ความรู้เชิงมโนทัศน์
ด้านเจตคติ
            การเรียนรู้อย่างมีความสุข
-          เรียนรู้อย่างสนุกสนาน
-          กระตือรือร้น
-          แสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
กิจนิสัยและคุณธรรมที่พึงประสงค์
-          การวางแผนในการทำงาน
-          มีความรับผิดชอบทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา
-          ทำงานเต็มความสามารถ
-          ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-          ทำงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
-          ขยัน

เกณฑ์การประเมิน
            ด้านความรู้ความเข้าใจ
            ระดับคุณภาพ          =     ดี                 ได้คะแนน      ๑๒  ๑๕     คะแนน                     
            ระดับคุณภาพ          =    ปานกลาง     ได้คะแนน       ๑๑        คะแนน               
            ระดับคุณภาพ          =    ปรับปรุง       ได้คะแนน                        คะแนน ลงมา
เกณฑ์ผ่านการประเมิน :  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่  ๑๒  คะแนน ขึ้นไป

            ด้านทักษะกระบวนการ
            ระดับคุณภาพ          =     ดี                 ได้คะแนน      ๑๒  ๑๕     คะแนน                     
            ระดับคุณภาพ          =   ปานกลาง     ได้คะแนน       ๑๑         คะแนน               
            ระดับคุณภาพ          =   ปรับปรุง       ได้คะแนน                        คะแนน ลงมา
เกณฑ์ผ่านการประเมิน :  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่  ๑๒  คะแนน ขึ้นไป

            ด้านเจตคติ
            ระดับคุณภาพ          =     ดี                 ได้คะแนน      ๒๒  ๒๗   คะแนน                     
            ระดับคุณภาพ          =   ปานกลาง     ได้คะแนน       ๑๔ ๒๑      คะแนน               
            ระดับคุณภาพ           =   ปรับปรุง       ได้คะแนน       ๑๓               คะแนน ลงมา
เกณฑ์ผ่านการประเมิน :  ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนตั้งแต่  ๒๒  คะแนน ขึ้นไป
                   ของคุณครูนิยะดา  จันทร์นวม  จากร.ร.บ้านหัวแรต

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กัลยาณมิตร

โรงเรียนวิถีพุทธ


โรงเรียนวิถีพุทธ 
               คือ  โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ
โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ
 
ปัญญา  อย่างบูรณาการ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนาการกิน  อยู่  ดู  ฟัง เป็น  คือ  มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา  และมีวัฒนธรรมเมตตา  เป็นฐานการดำเนินชีวิต  โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา  สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตามหลักพุทธธรรมอย่างบูรณาการที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญงอกงามตามลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม 
4
  ประการ  คือ

1.  สัปปุริสสังเสวะ  หมายถึงการอยู่ใกล้คนดี ใกล้ผู้รู้  มีครู อาจารย์ดี มีข้อมูล มีสื่อที่ดี
2.  สัทธัมมัสสวนะ  หมายถึง  เอาใจใส่ศึกษาโดยมีหลักสูตร การเรียนการสอนที่ดี
3.  โยนิโสมนสิการ  หมายถึง  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี
4.  ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ  หมายถึง  ความสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเหมาะสม